Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Fundusze

 

CARDIF AKTYWNY

 

Cel inwestycyjny: stabilny wzrost wartości powierzonych aktywów, tak w kategoriach nominalnych, jak i realnych, z możliwością osiągnięcia dodatkowych zysków wynikających z zainwestowania części kapitału w rynek akcji polskich. Niskie ryzyko inwestycyjne portfela wynikać będzie z zainwestowania dużej części kapitału w dłużne instrumenty skarbowe.
 
Opis strategii: portfel funduszu składa się z instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe, różnego typu obligacje emitowane przez Skarb Państwa, oraz krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, w tym lokaty bankowe. Dodatkowo pewna część aktywów lokowana jest w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład głównego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie WIG. Procentowy udział wymienionych powyżej instrumentów dłużnych będzie wynosić od 60% do 80% wartości portfela funduszu, natomiast udział akcji wyniesie od 20% do 40% wartości portfela funduszu.  


Horyzont inwestycyjny: długi - co najmniej 5 lat
 
Opłaty za zarządzanie: 1,752 % w skali roku

 

 

CARDIF BEZPIECZNY

 

Cel inwestycyjny: ochrona zainwestowanego kapitału oraz stabilny wzrost wartości aktywów, tak w kategoriach nominalnych, jak i realnych przekraczających poziom inflacji. Istotnym elementem strategii jest zachowanie bardzo wysokiego bezpieczeństwa wynikającego z inwestowania w dłużne instrumenty skarbowe.
 
Opis strategii: portfel ten składa się z instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe, różnego typu obligacje emitowane przez Skarb Państwa, instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, w tym lokaty bankowe. Procentowy udział wymienionych instrumentów dłużnych może wynosić max 100% wartości portfela funduszu.
 
Horyzont inwestycyjny: średni i długi - co najmniej 2-3 lata.
 
Opłaty za zarządzanie: 1,26 % w skali roku